Program lojalnościowy Dobrej Diety

Regulamin

1. Klient już podczas składania pierwszego zamówienia na posiłki dietetyczne Dobrej Diety w regularnej cenie, określonej w cenniku (nie dotyczy zamówień na diety próbne), winien zgłosić wyraźną chęć przystąpienia do Programu Lojalnościowego konsultantowi marki, z którym rozmawia telefonicznie bądź wymienia wiadomości e-mail. Tylko zanotowana przez pracownika chęć wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym Dobrej Diety upoważnia Klienta do zniżek z tego tytułu. Złożenie zamówienia bez wyraźnej informacji o chęci przystąpienia do Programu Lojalnościowego nie oznacza automatycznego przydzielenia do grupy jego Uczestników.

2. Stałe upusty przyznawane w ramach Programu Lojalnościowego są ściśle ustalone i dotyczą każdego Uczestnika Programu Lojalnościowego, niezależnie od wybranego przez Niego programu dietetycznego oraz ilości dni, opiewających jednorazowe zamówienie. Zniżki oferowane Uczestnikom Programu Lojalnościowego są niezmienne, chyba że marka Dobra Dieta zadecyduje inaczej, np. chcąc wprowadzić pewne innowacje do Programu Lojalnościowego, i nie podlegają żadnym negocjacjom. Zgoda na przystąpienie do Programu Lojalnościowego jednoznaczna jest z akceptowaniem niniejszego regulaminu, a więc również wysokości stałych upustów. Ściśle określone, niezmienne i nieruchome progi procentowe rabatów, przyznawanych w ramach Programu Lojalnościowego możliwe są do osiągnięcia po złożeniu przez Uczestników zamówienia na wyraźnie wskazaną liczbę dni, w które dostarczane będą posiłki dietetyczne Dobrej Diety. Pierwszy stały upust w wysokości 2% od podstawowej, zawartej w cenniku kwoty jednego zamówienia bądź sumy kilku zamówień, składanych płynnie, a więc bez żadnej przerwy w dostawach posiłków dietetycznych, przyznawany jest Uczestnikom Programu Lojalnościowego po 20-tym dniu korzystania z cateringu dietetycznego Dobrej Diety, czyniąc z nich tym samym Stałych Klientów marki i obowiązuje do momentu osiągnięcia kolejnego progu procentowego bądź do chwili przerwania dostaw. Stali Klienci po 40-tym dniu otrzymywania posiłków dietetycznych, zamawianych płynnie i bez żadnej przerwy, upoważnieni są do uzyskania stałego upustu w ramach Programu Lojalnościowego w wysokości 5% od podstawowej wartości zamówień, który obowiązuje do momentu osiągnięcia kolejnego progu procentowego bądź do chwili przerwania dostaw. Kolejny rabat to 7% po 80-stym dniu otrzymywania cateringu dietetycznego, obowiązujący na bliźniaczych zasadach, co wspomniane powyżej dwie zniżki (2% oraz 5%). Stały upust w ramach Programu Lojalnościowego w wysokości 7% od podstawowej kwoty zamówienia jest ostatecznym możliwym do osiągnięcia rabatem, obowiązującym do chwili przerwania dostaw diet na polecenie Uczestników.

3. Osiągnięcie zarówno pierwszego, jak i każdego kolejnego progu procentowego przez Uczestnika możliwe jest pod warunkiem, że Uczestnik będzie płynnie składał kolejne zamówienia na posiłki dietetyczne Dobrej Diety, na skutek czego nie zostanie zanotowana żadna przerwa w dostawach cateringu dietetycznego pod wskazany przez Niego adres. Zgłoszone wcześniej konsultantowi marki, krótkotrwałe zawieszenia dostaw z wyraźnym wskazaniem terminu kontynuowania wysyłki cateringu dietetycznego stanowią jedyny dopuszczalny wyjątek, nie oznaczający przepadku osiągnięć na drodze do uzyskania stałych upustów w ramach Programu Lojalnościowego.

4. Po osiągnięciu dowolnego z trzech oferowanych w ramach Programu Lojalnościowego upustów, Stały Klient otrzymuje stały rabat w wysokości 2,5 lub 7% na każde składane zamówienie. Stan ten utrzymuje się do momentu osiągnięcia kolejnego progu procentowego lub do chwili przerwania dostaw cateringu dietetycznego. Nawet krótkotrwałe opóźnienie w złożeniu kolejnego zamówienia, skutkujące brakiem płynności otrzymywania posiłków dietetycznych, równoznaczne jest z wyzerowaniem konta Uczestnika Programu Lojalnościowego, przepadkiem uzyskanych stałych zniżek oraz koniecznością rozpoczynania całego procesu od nowa.

5. Program Lojalnościowy Dobrej Diety to system indywidualnego przyznawania stałych upustów Klientom marki, co oznacza, że każdy Stały Klient działa wyłącznie na własne konto. Przekazanie swojego zamówienia innemu Uczestnikowi Programu Lojalnościowego w celu szybszego osiągnięcia stałego rabatu jest niemożliwe.

6. Upusty zdobyte w ramach Programu Lojalnościowego Dobrej Diety nie podlegają wymianie na gotówkę, posiłki dietetyczne, ani nie mogą być przekazywane innym Uczestnikom.

7. Program Lojalnościowy Dobrej Diety łączy się z jedyną podstawową promocją marki „Razem taniej”. W przypadku wprowadzania dodatkowych promocji sezonowych udostępniona zostanie informacja o łączeniu się wszelkich krótkotrwałych rabatów z Programem Lojalnościowym.

8. Dobra Dieta zastrzega sobie prawo do odebrania miana Stałego Klienta, a więc wydalenia z grona Uczestników Programu Lojalnościowego Klientów, którzy nie będą wywiązywać się z obowiązku systematycznego uiszczania opłat za dostarczane posiłki dietetyczne bądź Konsumentów działających w jakikolwiek sposób na niekorzyść firmy Dobra Dieta.