REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH
TZW. CATERINGU DIETETYCZNEGO DOBRA DIETA

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Roberta Niedziałek, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dobra Dieta Robert Niedziałek w Piasecznie, przy ul. Topazowej 2, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pod numerem ewidencyjnym 14741, zwanym dalej „Dobra Dieta".

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

1. Usługi - przygotowanie i dostarczanie przez "Dobrą Dietę" zestawów w ramach tzw. cateringu dietetycznego

2. Zestaw składa się z 5 posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)

3. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystający z usług "Dobrej Diety"

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie") jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw"):

 • 1) Dieta 1000 kcal;
 • 2) Dieta 1300 kcal;
 • 3) Dieta 1500 kcal;
 • 4) Dieta 1800 kcal;
 • 5) Dieta 2100 kcal;
 • 6) Dieta 2500 kcal;
 • 7) Dieta 3000 kcal;
 • 8) Dieta wegetariańska;
 • 9) Dieta wegetariańska + ryby;
 • 10) Dieta bezglutenowa.

2. Każdy z 5 posiłków wchodzących w skład zestawu jest umieszczony w oddzielnym, szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą z informacją o tym, co dany posiłek zawiera i co proponujemy podgrzać. Cały zestaw zapakowany jest w tekturową torbę, z danymi Klienta, takimi jak imię i nazwisko, adres, program, kaloryczność i data.

3. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku "Dobrej Diety", dostępnym na stronie www.dobradieta.waw.pl/cennik.

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający"):

 • a) telefonicznie: pod nr tel. +48 22 298 55 75 lub +48 787 224 334, czynnym od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 18:00;
 • b) poprzez przeznaczony do tego formularz, dostępny pod adresem www.dobradieta.waw.pl/zamowienie, przez 24h na dobę.

2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zawierającego: dane Klienta, datę złożenia Zamówienia, wybrany wariant, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw, ewentualne koszty dodatkowe i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.

3. Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenia co do treści potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego otrzymania. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia.

4. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 15.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 15.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wskazane przez Dobra Dieta na stronie internetowej pod adresem: www.dobradieta.waw.pl jako wolne, będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

5. Oprócz podania danych wymaganych standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest ponadto do poinformowania "Dobrej Diety" o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w szczególności o alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

6. Przyjęcie Zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez „Dobrą Dietę” zapewnienia, że świadczone przez nią Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Zamawiającego.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze od otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, w jeden z następujących sposobów:

 • a) przelewem bankowym na wskazane konto;
 • b) gotówką bezpośrednio do rąk dostawcy.

2. Za dzień płatności uważany jest:

 1. a) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a, powyżej: dzień uznania rachunku bankowego „Dobrej Diety” kwotą należności za dane Zamówienie;
 2. a) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, powyżej: dzień otrzymania przez dostawcę gotówki do ręki.

3. „Dobra Dieta” uprawniona jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do chwili otrzymania należności za dane zamówienie, po przekazaniu Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez "Dobrą Dietę" za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego „Dobrej Diety” kwotą należności).

§6 DOSTAWA

1. Dostawa Zamówienia odbywa się codziennie do godziny 10.00 i jest dostarczana na wskazany przez Klienta adres.

2. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia, spowodowanego nieobecnością lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami, uniemożliwiającymi dostarczenie Zamówienia Klientowi, „Dobra Dieta” dostarczy Zamówienie ponownie w innym, wskazanym przez Klienta przedziale godzinowym tego samego dnia lub pod inny, wskazany przez Klienta adres, za jednorazowym wynagrodzeniem 15 zł., płatnym do rąk dostawcy.

3. W przypadku gdy nowo wskazany przez Klienta adres dostawy wymaga poniesienia przez Dobrą Dietę dodatkowych (niestandardowych) kosztów dostawy, Klient zobowiązany będzie do pokrycia wskazanej przez Dobrą Dietę różnicy w sposób opisany w ust.2 powyżej.

4. W razie ponownego nieodebrania przez Klienta Zamówienia, braku kontaktu z Klientem, uniemożliwiającego określenie nowego terminu dostawy Zamówienia lub spowodowanego jakąkolwiek inną, leżącą po stronie Klienta przyczyną bądź brakiem możliwości doręczenia Zamówienia Klientowi tego samego dnia, jego zestaw uważa się danego dnia za skutecznie doręczony.

5. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od „Dobrej Diety” wiadomości zawierającej potwierdzenie.

2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 15:00 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania Zamówienia.

3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Dobrą Dietę telefonicznie pod nr tel. +48 787 224 334 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@dobradieta.waw.pl.

4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia.

5. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

§8 REKLAMACJE

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja").

2. Reklamacja winna zostać złożona telefonicznie pod nr tel. +48 787 224 334 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@dobradieta.waw.pl

3. Reklamację uważa się za złożoną:

 1. a) w przypadku gdy została złożona droga telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi „Dobrej Diety”, dostępnemu pod numerem telefonu; wskazanym w ust. 2 powyżej;
 2. b) w przypadku gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 8:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.

4. Dobra Dieta zobowiązana jest do wymiany będącego przedmiotem Reklamacji zestawu albo wchodzącego w jego skład posiłku/posiłków nie później niż w ciągu 3 (trzech) godzin, a jeśli Reklamacja została złożona po godz. 17:00 w dniu roboczym lub w dzień wolny od pracy w ciągu 6 (sześciu) godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany. Klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (dostawcy) „Dobrej Diety”.

5. W razie stwierdzenia przez „Dobrą Dietę”, iż Reklamacja jest bezzasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, „Dobra Dieta” poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (dostawcy) „Dobrej Diety”, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki w celu wymiany, "Dobrej Diecie" należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonego Klientowi posiłku lub posiłków oraz kosztów dostawy zgodnie z obowiązującym cennikiem „Dobrej Diety”.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych. Administratorem danych jest Robert Niedziałek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dobra Dieta Robert Niedziałek, ul. Topazowa 2, 05-500 Piaseczno, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pod numerem ewidencyjnym 14741. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem cateringu „Dobra Dieta”. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.